ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนและป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์รู้ทันสาธารณภัยห่างไกลยาเสพติดและการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ