1.คำสั่งแต่งตั้งรองนายก ที่ปรึกษา เลขา

2.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายก

3..คำสั่งการมอบอำนาจนายกให้รองนายก

4.คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนปลัด

5.คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัด

6.คำสั่งปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทนปลัด

7.คำสั่งปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทนสำนักปลัด

8.คำสั่งปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทนกองคลัง

9.คำสั่งปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทนกองช่าง

10.คำสั่งปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทนกองสาธารณสุข

11.คำสั่งมอบหมายงานสำนักปลัด

12.คำสั่งมอบหมายงานกองคลัง

13.คำสั่งมอบหมายงานกองช่าง

14.คำสั่งมอบหมายงานกองสาธารณสุข