ประกาศเจตจำนง

ข้อ 43ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรเทศบาลตำบลวังเหนือ

ข้อ 43.1ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง มาตรกรส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ 42รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบระยะเวลา 6 เดือน

ข้อ 41ราบงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบระยะเวลา 6 เดือน

ข้อ 40รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบระยะเวลา 6 เดือน

ข้อ 39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

ข้อ 38ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรเทศบาลตำบลวังเหนือ ครั้งที่2/2564

ข้อ 37ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรเทศบาลตำบลวังเหนือ ครั้งที่ 2/2564

ข้อ 37.1ประกาศเทศบาลวังเหนือ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ 36ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

อ 31รายงานผลการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน

ข้อ 31.1ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอร์รัปชั่น

ข้อ 30ศูนย์รับแจ้งข้อมูลขวสารทุจริต-คอร์รัปชั่น

ข้อ 29คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริต

ผลการดำเนินการตามแผน ป.ป.ช.2563