กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ ขอขอบพระคุณ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน)

.อำเภอวังเหนือที่ได้จัดอบรมให้ความรู้การทำไม้กวาดดอกหญ้าให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ