เทศบาลตำบลวังเหนือได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลวังเหนือ,จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลวังเหนือ ,แต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลวังเหนือและแนวทางช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลวังเหนือ