งานนิติการ บูรณาการร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดลำปาง

ดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย คลินิกกฏหมาย  ประจำปี 2563 ณ.อาคารอเนกประสงค์อำเภอวังเหนือ