ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนของเทศบาลตำบลวังเหนือเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน

เพื่อลดปัญหาข้อพิพาทและปัญหาอาชญากรรมในชุมชนรวมทั้งเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามแนวทางกระบวนการยุติธรรม