ตามที่จังหวัดลำปางได้มีนโยบายลำปางสะอาด ปลอดโฟมบรรจุอาหาร ลดรับ ลดใช้ ลดใช้พลาสติกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน มีความรู้ตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพ และปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโฟมบรรจุอาหาร เลือกใช้วัสดุที่ปลอดภัยแทนโฟมโดยให้หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชน ชุมชน และหมู่บ้าน ตลาดสด ตลาดนัด ร้านอาหารและแผงลอย รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว ขับเเคลื่อนดำเนินงาน
ให้หน่วยงานและสถานประกอบการของตนเองไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร และเทศบาลตำบลวังเหนือเป็นหน่วยงานที่ร่วมรณรงค์การงดใช้โฟมตามโครงการจังหวัดลำปางสะอาด ปราศจากโฟม