งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9