ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมในพื้นที่รับผิดชอบ
2