ทศบาลตำบลวังเหนือ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและกองช่าง

ออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ณ ชุมชนป่าเหียงพัฒนา