นที่ 8 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกตัดกิ่งไม้ที่บังหน้ากล้องวงจรปิดและปรับองศากล้องหลังที่ว่าการอำเภอวังเหนือ