งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านการตรวจวัดความดัน แจกยาสามัญประจำบ้านทุกวันอังคาร  ที่  3 ของเดือน

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สู