งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านส่งเสริมอาชีพ

โดย กศน. ตำบลวังเหนือ

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สู