งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้อ่านออกเขียนได้ ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง                       โดย กศน.ตำบลวังเหนือ

 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สู 2