งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนและคนพิการ

 

งาน otop

งาน otop 2