โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนเข้มแข็งเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง อบรมทำ โครงหรีดไม้ไมยราบ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนขุนวังสามัคคี