งานพัฒนาชุมชนร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอวังเหนือ ลงพื้นที่เพื่อทำบัตรประชาชนให้ผู้พิการ                            และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่รับผิดชอบ