เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำปาง สถานบันพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จ.ลำปาง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ลำปางให้การช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง และยากจน ในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ