โครงการฝึกอบรมการทำเครื่องสืบชะตาศาสนพิธี ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนขุนวังสมมัคคี