ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ชุมชนประชาภิรมย์ (บ้านนายประพันธ์ เสาร์ฝั้น – แท้งค์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลวังเหนือ ได้มีโครงการจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ชุมชนประชาภิรมย์ (น้านนายประพันธ์ เสาร์ฝั้น – แท้งค์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังนี้

โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนประชาภิรมย์ (บ้านนายประพันธ์ เสาร์ฝั้น – แท้งค์ประปา) โดยมีปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.95 เมตร ยาว 299.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 1,183.05 ตรม พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวังเหนือ เป็นเงินทั้งสิ้น 371,000.00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)