ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนขุนวังสามัคคี (ซอย 3, ซอย 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่เทศบาตำบลวังเหนือ ได้มีโครงการจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนขุนวังสามัคคี (ซอย 3 ซอย 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังนี้

  • โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนวังสามัคคี (ซอย 3 ซอย 5) โดยมีปริมาณงานดังนี้
  • ซอย 3 ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.70 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144.8 ตรม
  • ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.30 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 185.2 ตรม
  • ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าว 3.95 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 113.75 ตรม
  • ช่วงที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว  เมตร หนา 0.04 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 35 ตรม
  • รวมพื้นที่ช่วงที่ 1-4 มีพื้นที่ดำเนินการรวม 478.75 ตรม
  • ซอย 5 ผิวจราจรกว้าง 3.75 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตรม

พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลดำบลวังเหนือ เป็นเงินทั้งสิ้น 245,000.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีด ชุมชนวังสามัคคี (ซอย 3 ซอย 5) จำนวน 3 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศ บี เอส คอนสตรัคชั่น (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 245,000.00 บาท (สองแสนสี่หมื่ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566

แชร์บทความนี้