ขอความอนุเคราะห์ผู้ประกอบการ ร้านค้า ประชาชนทั่วไป ที่มารับบริการจากเทศบาลตำบลวังเหนือตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563ได้ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้