เทศบาลตำบลวังเหนือขอความอนุเคราะห์บุคคลภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังเหนือ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ตามช่องทางที่แนบมาพร้อมนี้

ผ่านช่องทาง  https://itas.nacc.go.th/go/eit/4wo9pn

หรือสแกนคิวอาร์โค้ด