คณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับภาคีเครือข่ายออกประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่