เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ที่เข้ามาร่วมตรวจสภาพพื้นที่อ่างเก็บน้ำ      แม่เฮียวเพื่อขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า โดยมีคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือและกองช่างเทศบาลตำบลวังเหนือนำตรวจในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ มา ณ โอกาสนี้