ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมลำเหมืองรูปตัว U ชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา (หน้าบ้านลุงเขียว สิทธิกรณ์ ถึงบ้านพ่อหลวงสาย สารขาว ซอย 4 – ซอย 5)
 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังเหนือ
 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 906,000.00 บาท (เก้าแสนหกพันบาทถ้วน)
 4. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมลำเหมืองรูปตัว U ชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา (หน้าบ้านลุงเขียว สิทธิกรณ์ ถึงบ้านพ่อหลวงสาย สารขาว ซอย 4 – ซอย 5) โดยมีปริมาณงานซอย 4 ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 30.00ม. พื้นที่รวม 120 ตร.ม.ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.70 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 64.00 ม. พื้นที่รวม 236.80 ตร.ม.ซอย 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 28.00 ม. พื้นที่รวม 112.00 ตร.ม.ปริมาณงานรางระบายน้ำรูปตัว U จุดที่ 1 ขนาด 0.40 ม. ยาว 148.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. จุดที่ 2 ขนาด 0.50 ม. ยาว 80.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวังเหนือ
 5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 993,178.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)
 6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. นายเกริก ทวีโยค ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  2. นายอศลย์ รินแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
  3. จ่าสิบเอกสุรเชษฐ์ มีพิน ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน