ตำบลสุขภาวะ

งานพัฒนาชุมชนให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส,คนไร้ที่พึ่งและยากจนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังหนือ

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [...]