ตำบลสุขภาวะ

กองสาธารณสุขฯออกพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี พ.ศ. 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี [...]