ทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์การหยุดให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย ในวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์การหยุดให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย ในวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566 และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ช่วยกันคัดแยกขยะครัวเรือนตามหลัก 3Rs และพักขยะไว้ในบ้าน เทศบาลตำบลวังเหนือจะเริ่มให้บริการเก็บขนขยะในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566