ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้ นายเกียรติ วงค์เจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือให้การต้อนรับท่านจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทางเทศบาลตำบลวังเหนือมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 1 ราย คือ นายพุทธ ฟูคำ ชุมชนประชาภิรมย์