ธนาคารออมสิน สาขาวังเหนือ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสร้างวินัยในการออม ในครัวเรือน

ให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ