ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลำเหมืองรูปตัว U ชุมชนห้วยเกี๋ยวพัฒนา (หน้าบ้านลุงเขียว สิทธิกรณ์ ถึงบ้านพ่อหลวงสาย สารขาว ซอย 4 – ซอย 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลวังเหนือ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลำเหมือนรูปตัว U ชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา (หน้าบ้านลุงเขียนสิทธิกรณ์  ถึง บ้านพ่อหลวงสาย สารขาว ซอย 4 -ซอย 5) โดยมีปริมาณงานดังนี้

 • โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนวังสามัคคี (ซอย 3 ซอย 5) โดยมีปริมาณงานดังนี้
 • ซอย 3 ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.70 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144.8 ตรม
 • ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.30 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 185.2 ตรม
 • ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าว 3.95 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 113.75 ตรม
 • ช่วงที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว  เมตร หนา 0.04 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 35 ตรม
 • รวมพื้นที่ช่วงที่ 1-4 มีพื้นที่ดำเนินการรวม 478.75 ตรม
 • ซอย 5 ผิวจราจรกว้าง 3.75 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตรม

พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลดำบลวังเหนือ งบประมาณ 906,000.00 บาท (เก้าแสนหกพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 980,720.00 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • มีความสามารถตามกฏหมาย
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 • ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฆ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

* มีต่อในเอกสาร

แชร์บทความนี้