ประกาศการกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น