ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ

เรื่อง กาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

ด้วยเทศบาลตำบลวังเหนือมีความประสงค์ที่จะทำการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 158 รายการ ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้และข้อกำหนดเงื่อนไข ดังนี้