เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือและนายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯเรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์การปิดประกาศ17022564