ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลำเหมืองรูปตัว U ชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา (หน้าบ้านลุงเขียว สิทธิกรณ์ ถึงบ้านพ่อหลวงสาย สารขาว ซอย 4 – ซอย 5) ด้วยวิธีกระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)