ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ เขตเลือตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง

สถ.1/1