ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลำเหมืองรูปตัว U

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลำเหมืองรูปตัว U ชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา (หน้าบ้านลุงเขียว สิทธิกรณ์ ถึงบ้านพ่อหลวงสาย สารขาว ซอย 4 – ซอย 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลำเหมืองรูปตัว U ชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา (หน้าบ้านลุงเขียว สิทธิกรณ์ ถึงบ้านพ่อหลวงสาย สารขาว ซอย 4 – ซอย 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 23 มีนาคา 2566 ราคากลาง 980,710.00 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) ซึ่งกำหนดขอรับเอกสารประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคา 2566 ถึง 30 มีนาคม 2566 และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 14.30 น. นั้น