ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ของเทศบาลตำบลวังเหนือ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้