ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง28012565