ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานทั่วไป

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้