ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค คศล. หมุ่ที่ 3  บ้านห้วยข่อย