ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565