ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎ