เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
Srion Kitwong, บัวจันทร์ สิทธิกุล และ คนอื่นๆ อีก 18 คน