เรื่อง มาตรการป้องกันฯการขัดกันระหว่างผลประโชย์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม