ตามที่เทศบาลตำบลวังเหนือ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง
พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม (กองคลัง) เทศบาลตำบลวังเหนือ จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

ประกาศรายชื่อ