เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

ตำแหน่ง พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม (กองคลัง) ของเทศบาลตำบลวังเหนือ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้