เรื่อง การให้ควา่มช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ะกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือระชาชน