รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม / มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบฯ2563 รอบ 6 เดือน